Kundvagnen är tom

Köpvilkor

Förstasidan Köpvilkor
Allmänna försäljningsvillkor produkt
 
Version 2019:1 gäller från och med den 1 oktober 2019

Tillämplighet

Aros IT-Partners AB:s Allmänna Försäljningsvillkor gäller för leverans av produkt till kund från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av Aros IT-Partner publicerade försäljningsvillkor gällande produkt.
Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

1.Produktinformation

Varorna som presenteras på Aros IT-Partners webbsida utgör Aros IT-Partners ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Aros IT-Partners webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

2.Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Aros IT-Partners webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. Aros IT-Partners äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.
Aros IT-Partners priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs och fastställs av Aros IT-Partner.
Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

3.Betalning och säkerhet

Betalning erläggs genom betalning med faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner.
Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Aros IT-Partners bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Aros IT-Partner rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.
Aros IT-Partner tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Aros IT-Partner måste reklameras inom 10 dagar. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Aros IT-Partner.
Produkterna förblir Aros IT-Partners egendom till dess full betalning erlagts.
Om det finns tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Aros IT-Partner rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser

4.Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Aros IT-Partner accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.
Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse via mejl. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden - dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

5.Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Aros IT-Partner anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Aros IT-Partner till transportör.
Aros IT-Partner bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

6.Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Aros IT-Partner. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom två veckor från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Aros IT-Partner. 

7.Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart Kontakta Aros IT-Partner för att reklamera felet, dock senast 10 dagar från leveransdatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.
Vid retur av produkten ska returfrakten till Aros IT-Partner vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Aros IT-Partner rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Aros IT-Partner förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

8.Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Aros IT-Partner lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor. 

9.Ansvar

Aros IT-Partner har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Aros IT-Partner är inte ansvarig för produkters funktion, kompatibilitet med andra produkter i Aros IT-Partners sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av Aros IT-Partner eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av Aros IT-Partner. Aros IT-Partner ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.

10.Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har Aros IT-Partner rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och att i vissa fall ges support endast via mejl och webbsidor.

11.Särskilda villkor för programvaror

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Aros IT-Partners webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Med anledning av ovanstående accepterar Aros IT-Partner inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

12.Särskilda villkor för molntjänster

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Aros IT-Partners webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Aros IT-Partners ansvar är begränsat till det ansvar som tillverkaren eller licensgivaren har i förhållande till kund enligt tillämpliga villkor. Begränsningen innefattar, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.
Allmänna bestämmelser

13.Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Aros IT-Partners webbsida möjliggör för besökare att lämna Aros IT-Partners webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Aros IT-Partner och Aros IT-Partner bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Aros IT-Partner tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Aros IT-Partner av aktuell webbsida.

14.Aros IT-Partner webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på Aros IT-Partners webbsida ägs av Aros IT-Partner eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Aros IT-Partner. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Aros IT-Partner.

15.Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Aros IT-Partners webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Aros IT-Partner. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Aros IT-Partner detta samt byta sitt lösenord.

16.Personuppgifter

När Aros IT-Partner är personuppgiftsansvarig
Aros IT-Partner kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”). Genom att skapa ett företagskonto hos Aros IT-Partner bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Aros IT-Partners behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.
När Aros IT-Partner agerar personuppgiftsbiträde åt kunden
I de fall Aros IT-Partner agerar personuppgiftsbiträde åt kunden kommer parterna att ingå separat personuppgiftsbiträdesavtal avseende den behandling av personuppgifter som Aros IT-Partner gör för kundens räkning.

17.Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska ("SCC") också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Aros IT-Partner ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

18.Force Majeure

Aros IT-Partner äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Aros IT-Partners kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.
 

19.Övrigt

Aros IT-Partner förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.
De uppgifter som lämnas på Aros IT-Partners webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.
Kunden intygar särskilt genom att acceptera dessa Allmänna Försäljningsvillkor att produkterna endast ska användas i professionella sammanhang, såsom exempelvis i egen näringsverksamhet, inom undervisningsverksamhet eller i offentlig verksamhet.
Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Aros IT-Partners skriftliga samtycke.
Aros IT-Partner förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

© 2024 Aros IT-Partner AB
Vis mobil version